چند پرسش درمورد جرم ومجازات وسیاست کیفری

-سیاست کیفری در جهت پیشگیری از جرم َ شامل جه مولفه هایی است؟
-آیا قانون خود می تواند جرم زا باشد ؟مشخصه های قانون جرم زا کدامند؟
-مهمترین علل وعوامل قانون گریزی را کدامند؟
حقوق شهروندی از منظر  قانون اساسی :

-بهترین وکاملترین شیوه  تفسیر قانون را بیان فرمایید:

/ 0 نظر / 6 بازدید