حقوق اساسی

حقوق اساسی رشته ای ازحقوق عمومی داخلی است که سازمان و شکل حکومتَ وظایف ومسولیت های قوای حاکم َحَقوق وتکالیف افراد در برابر دولت و وظایف دولت در رعایت حقوق وآزادی های افراد را مشخص می کند

/ 0 نظر / 6 بازدید