تهدید نرم

-نظام حقوقی وچالش های مقابله با تهدیدات نرم با رویکرد   s.w.o.t              

-لطفا نظر دهید-مشارکت در بحث موجب امتنان است.

/ 1 نظر / 6 بازدید
س.ش

تهدید نرم از طریق وضع قوانین مخالف مصالح نظام اعم ار قوانین داخلی وخارجی می تواند موضوعیت داشته باشد